| +385 1 6311 140

Što nas čeka u novoj godini?

15 prosinca, 2017
Tatjana Žegarac Čorić

Gdje ćete dočekati Novu godinu? Jeste li već donijeli neke novogodišnje odluke? Znate li da će ulaskom u Novu godinu stupiti na snagu određene zakonske promjene na koje je važno obratiti pažnju?

Čekaju nas promjene Zakona o porezu na dohodak, Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit.

ZAKONOM O POREZU NA DOHODAK MIJENJA SE:

 1. Porezna definicija djeteta. Naime, od 1.1.2018. djecom se smatraju djeca koju roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju, i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja. Više nije bitno je li uzdržavano dijete prijavljeno na HZZO.
 2. Status drugih uzdržavanih članovima uže obitelji. Uzdržavanim članom se smatraju bračni drug (vidi čl. 15 OPZ) i roditelji poreznog obveznika, ali više NE i roditelji njegovog bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera. Status uzdržavanih članova uže obitelji od 1.1. imaju djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom. Više o ovoj temi možete vidjeti u Zakonu o porezu na dohodak, – čl.14. st. 5. i 6..
 3. Obvezna je elektronička POREZNA KARTICA
 4. Promjene kod poreznog tretmana troškova sredstava za osobni prijevoz (VIDI čl.33. st.1. t.5., Zakon o porezu na dohodak) izdaci se porezno priznaju ako se po osnovi korištenja tih sredstava za osobni prijevoz utvrđuje plaća ili drugi dohodak.
 5. Nova osnovica za obračun doprinosa  u 2018. –nova osnovica za obračun doprinosa iznosi 3.047,60 kn (više u NN 110/17)
 6. Promjene kod ovrha na plaći za 2018.

ZAKONOM O POREZU NA DOBIT U 2018. : 

 1. Smanjuju se porezno priznati rashodi  sa 70% na 50%– kod troškova sredstava za osobni prijevoz (više u čl.7. st.1. t.4., Zakona), a troškovi se porezno priznaju u cijelosti ako se po osnovi korištenja tih sredstava za osobni prijevoz utvrđuje plaća.
 2. Promjene kod reinvestirane dobiti -Porezni obveznici koji su koristili olakšicu za reinvestiranu dobit dužni su  primjenjivati odredbe Zakona o porezu na dobit u vezi s primjenom i očuvanjem prava na olakšicu za reinvestiranu dobit.

ZAKONOM O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST (PDV-U) MIJENJA SE:

 1. Ograničenje za odbitak pretporeza -Od sada se može odbiti 50% pretporeza za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije.
 2. Odbitak pretporeza za nabavu automobila– od 1.1. će se moći odbiti 50% pretporeza obračunatog za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. (opširnije stavkama na koje se ne prijmjenjuju ove odredbe u novom Zakonu)
 3. Promjene kod oslobođenja PDV-a -žPDV-a su oslobođene isporuke dobara koja se koriste isključivo za djelatnosti oslobođene PDV-a na temelju čl.39. st.1. i  čl.40. st. 1. ZPDV ako za ta dobra nije bio moguć odbitak pretporeza. žPDV-a su oslobođene isporuke plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz za koje nije bio moguć odbitak pretporeza prema čl. 61. st.1. t. a) ZPDV (NN br73/13 do143/14.) koje porezni obveznici nabave do 31. prosinca 2017.  – čl.27. Zakona o izmjena i dopunama ZPDV NN 115/16
 4. Obračunsko plaćanje PDV-a kod uvoza – čl. 78. st.6 – smatra se da je PDV pri uvozu strojeva i opreme iz Dodatka IV. Zakona o PDV-u vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna plaćen ako ga porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a.
 5. Izmjene kod Dodatka IV. Zakona – vidi popis strojeva i opreme pri obračunskom plaćanju PDV-a kod uvoza.
 6. Prag za upis u registar obveznika PDV-a – čl. 90.st.1 -ukoliko ste 2017. godine ostvarili prihod u iznosu od 300.000 kn (i više), sa 1.1.2018. potrebno se prijaviti u sustav poreznih obveznika. Rok prijave je 15.1.2018. Za više informacija vidjeti  i čl. 90.st.5. i 6., Zakona o porezu na dodanu vrijednost. 
 7. Odjava subjekta iz registra obveznika PDV-a obvezna je do 15.01.2018. , a odnosi se na subjekte koji u 2017 godini nisu ostvarili prihode veće od 299.999 tisuća kuna, a do sad su bili prijavljeni u sustav po sili zakona i uz to su 3 godine u sustavu PDV-a. Porezni obveznici koji imaju izdano rješenje kojim se obvezuju da sljedećih pet kalendarskih godina budu upisani u registar obveznika PDV-a, ako su zadovoljili uvjete (nisu imali prihode koji prelaze 300.000 kn u 2017. i već su 3 godine upisani u sustav PDV-a), mogu tražiti brisanje iz Registra.
Adresa: Avenija Marina Držića 4, Zagreb
E-mail:
Tel: +385 1 6311 140
Fax: +385 1 6311 144
Radno vrijeme
Pon-Pet: 08:00 - 16:00 sati
Subota i nedjelja: zatvoreno
Pratite nas
Certifikati
Mateus certifikati
Pravni dokumenti:
Sva prava pridržana. | Powered by
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram