mateus@mateus.hr | Tel:+385 1 6311 140

 

Usluge računovodstva neprofitnih organizacija i proračunskog računovodstva

Mateus knjigovodstvene usluge

Naš specijalizirani odjel za:

 • udruge,
 • umjetničke organizacije,
 • autore,
 • zaklade,
 • fundacije,
 • ustanove, i
 • proračunske korisnike

pruža Vam kompletnu podršku:

 • Pomoć pri osnivanju neprofita,
 • Izrada financijskih i poslovnih planova,
 • Računovodstvene usluge,
 • Popis imovine i obveza,
 • Izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava,
 • Izvještavanje o ostvarenju poslovnih planova,
 • Revizija financijskih izvještaja, i
 • Revizijski uvid u financijske izvještaje.

Poslovanje neprofitne organizacije temelji se na načelu dobrog financijskog upravljanja i kontrola te načelu javnosti i transparentnosti.

Neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva obvezna je izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu.

Financijski plan neprofitne organizacije sastoji se od:

 • plana prihoda i rashoda,
 • plana zaduživanja i otplata, i
 • obrazloženja financijskog plana.

Neprofitna organizacija vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz Računskog plana za neprofitne organizacije.

Neprofitna organizacija obvezna je u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno:

 • po vrstama prihoda i rashoda,
 • stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Proračunski korisnici

Poračunsko računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Proračun i proračunski korisnici vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz Računskog plana za proračunske korisnike.

Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno:

 • po vrstama prihoda i primitaka,
 • rashoda i izdataka i
 • stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.