webmateus@mateus.hr | Tel:+385 1 6311 140

Opći uvjeti poslovanja društva MATEUS d.o.o.

Mateus d.o.o. je trgovačko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Marina Držića 4, Republika Hrvatska, čija je primarna djelatnost revizija, računovodstvo i porezno savjetovanje. 

Ovim Općim uvjetima poslovanja društva Mateus d.o.o. (u daljnjem tekstu kao Opći uvjeti poslovanja) uređuju se odnosi između Mateus d.o.o. kao izvrštelja (u daljnjem tekstu kao Izvršitelj) i Klijenata (u daljnjem tekstu kao Naručitelj ili Naručitelji), koji kao ugovorne strane svoja prava i obveze iz međusobnog pravnog posla i poslovne suradnje uređuju još i posebnim ugovorom za svaki pojedini odnos.

Ovi Opći uvjeti poslovanja opći su uvjeti u smislu članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), koji dopunjuju ugovor i obvezujući su kao ugovorne odredbe.

1. Područje pravovaljanosti

Opći uvjeti poslovanja koji slijede vrijede za sve usluge koje Izvršitelj isporuči Naručitelju. Druga ih ugovorna strana potpisom ugovora ili njihovim prihvaćanjem bez osporavanja, a ako nije sklopljen pisani ugovor, prihvatom usluga bez osporavanja (izvršavanje ugovora) priznaje i za eventualne buduće poslove između dviju ugovornih strana.

U slučaju razlike između općih uvjeta Naručitelja i ovih uvjeta vrijede ovi Opći uvjeti poslovanja, osim ako je između ugovornih strana sklopljen drukčiji pisani dogovor.

Za pravovaljanost promjena ili sporednih dogovora potrebna je pisana potvrda i oni svaki put vrijede samo za pojedini posao.

Ako su pojedine odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja nevažeće, to ne utječe na njihovu načelnu pravnu valjanost. U tom će slučaju ugovorne strane sklopiti dogovor koji će, koliko god bude moguće, sadržajno biti blizu nevažećoj odredbi.

2. Ponude i sklapanje ugovora

Svi ugovori, narudžbe i dogovori pravno su obvezujući samo onda ako ih potpiše zakoniti zastupnik Izvršitelja, odnosno osoba koju on pismeno opunomoći i obvezuju svaki put u dogovorenom opsegu. Ponude su načelno promjenjive i ne obvezuju Izvršitelja, osim ako je na ponudi navedeno da je obvezujuća.

Zaposlenici Izvršitelja ne mogu iznositi izjave koje bi odstupale od ovih Općih uvjeta poslovanja, osim ako za to imaju pisanu punomoć zakonitoga zastupnika Izvršitelja. Ukoliko bi do takvih izjava i došlo, one mogu proizvoditi pravne učinke samo prema osobi koja je izjavu dala, ali ne i Izvršitelju.

3. Usluge Izvršitelja

Izvršitelj u svome poslovanju pruža, ali ne isključivo, sljedeće usluge:
•   usluge revizije,
•   usluge knjigovodstva,
•   usluge računovodstva,
•   usluge obračuna i isplate plaća i drugih primanja od nesamostalnog rada,
•   usluge obračuna poreza na dodanu vrijednost,
•   usluge poreznog zastupanja,
•   usluge poreznog opunomoćenika,
•   usluge financijskog vještačenja,
•   ostale kontinuirane ili povremene usluge sukladno posebnim dogovorima između Naručitelja i Izvršitelja.
Izvršitelj pri izvršavanju usluga nije ograničen niti na jednu od navedenih kategorija, niti njezine potkategorije.

4. Obveze Izvršitelja

Izvršitelj je sukladno ovim Općim uvjetima poslovanja dužan poduzimati:
-   obveznu logičnu i formalnu kontrolu primljenih isprava i drugih dokumenata zaprimljenih od strane Naručitelja, na     kojima se temelji rad Izvršitelja,
-   sve radnje potrebne za osiguranje tajnosti podataka Naručitelja,
-   sve radnje potrebne za pravovremenu dostavu propisanih obrazaca za prijavu činjenica važnih za oporezivanje djelatnosti Naručitelja,
-   samo one pravne poslove za čije je poduzimanje ovlašten temeljem pisane punomoći dane od strane Naručitelja,
-   sve radnje potrebne za osiguranje uvida u poslovne knjige, isprave, evidencije i drugu dokumentaciju koja se tiče Naručitelja i naloga za obavljanje posla koje je on postavio Izvršitelju,
-   sve radnje potrebne za pravovremenu obavijest Naručitelju o donošenju novih propisa, izmjeni postojećih, mišljenjima nadležnih tijela, koji mogu biti od poreznog i knjigovodstvenog utjecaja na njegovo poslovanje.

Izvršitelj je dužan usluge iz točke 3. ovih Općih uvjeta izvršavati stručno i ažurno, sa pažnjom dobrog stručnjaka, u skladu s pravilima struke, te sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Izvršitelj je dužan postupati isključivo prema nalozima primljenim od strane Naručitelja i sukladno posebno sklopljenom pisanom ugovoru, ako takav postoji.

5. Odgovornost Izvršitelja

Izvršitelj je sukladno ovim Općim uvjetima poslovanja odgovoran za dokazanu imovinsku štetu nastalu iz djelatnosti koju on obavlja, a koja se može očitovati kao:
-   neažurnost u knjigovodstvenoj obradi i kašnjenja u odnosu na propisane rokove, osim ako oni nisu rezultat neažurnosti dostave dokumentacije od strane Naručitelja ili promjene važećih zakonskih propisa,
-   gubitak preuzetih dokumenata,
-   neusklađenost poslovnih knjiga, kao posljedicu pogrešnih knjigovodstvenih postupaka,
-   netočnosti i pogreške prilikom unosa podataka iz knjigovodstva ili porezne evidencije u propisane izvještaje,
-   nezaključivanje poslovnih knjiga,
-   onemogućavanje pravodobnog uvida Naručitelja u svoje podatke i dokumente, te na osnovi njih izrađenih obračuna i izvještaja, koji su predani Izvršitelju na obradu,
-   davanje dokumenata, podataka odnosno izvještaja bilo kojim trećim osobama na uvid bez odobrenja Naručitelja, osim u posebnim slučajevima kada se radi o zahtjevu državnih institucija,
-   ostali oblici propusta ili nehajnog čina.

Izvršitelj svoj rad i izvršavanje poslovnih obaveza temelji na načelima Kodeksa etike za profesionalne računovođe koji izdaje Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (International Ethics Standards Bord for Accountants – IESBA) Međunarodne federacije računovođa (International Federation of Accountants – IFAC), a to su:
• Poštenje,
• Objektivnost,
• Profesionalna kompetentnost i dužna pažnja,
• Povjerljivost,
• Profesionalno ponašanje.


Shvaćajući važnost društveno odgovornog ponašanja, Izvršitelj je dana 28.08.2007. godine potpisao Kodeks etike u poslovanju koji je usvojila Skupština Hrvatske gospodarske komore.

6. Cijene, porezi i davanja

Izvršitelj će izdati račun za izvršene usluge. 

Cijena izvršenih usluga biti će zaračunata na temelju utrošenog vremena Izvršitelja, zakonskoj odgovornosti i dodatnim zahtjevima Naručitelja.
 
Sve su cijene, ako nije navedeno drukčije, izražene u HRK. Cijene su izražene bez PDV-a.
U iznimnim slučajevima cijene su navedene u EUR i njihova se vrijednost obračunava prema srednjem tečaju HNB-a na datum računa. 

Cijene rada Izvršitelja mogu biti ugovorene posebnim ugovorom.

7. Rokovi i pravo na odstupanje

Izvršitelj će nastojati, ako ikako bude moguće, pridržavati se dogovorenih rokova izvršavanja.

Kao cilj, postavljeni rokovi izvršavanja mogu se poštovati samo ako Naručitelj u cijelosti ispuni svoju obvezu suradnje odnosno dostave dokumentacije i informacija potrebnih za obavljanje posla.

Izvršitelj ne odgovara za kašnjenja u isporuci koja nastupe zbog pogrešnih, nepotpunih ili naknadno promijenjenih podataka i informacija, naloga i zahtjeva Naručitelja, odnosno dokumentacije koju Naručitelj preda na raspolaganje. Dodatne troškove koji bi nastupili zbog navedenih okolnosti snosit će u cijelosti Naručitelj.

Zbog nepredvidljivih i neočekivanih događaja, npr. zbog više sile, sporova sa zaposlenicima, prirodnih nesreća ili kašnjenja od strane dostavljača svaka od ugovornih strana ima pravo iznova odrediti rokove.

Ako se dogovoreni rok izvršenja prekorači samo zbog krivnje Izvršitelja, Naručitelj ima pravo u razumnom roku, ali s najmanje 14-dnevnim produženjem roka za ispunjenje, uz preporučeno pismo odstupiti od predmetne narudžbe/naloga ako i unutar produženoga roka dogovorena usluga ne bude izvršena u njezinim važnim dijelovima.

Odstupanje od već izvršenih djelomičnih usluga je isključeno.

8. Plaćanje

Izvršitelj će naknadu za izvršene usluge obračunati u skladu s ponudom, a za usluge će račun izdavati jednom mjesečno, osim ako je posebnim ugovorom ugovoreno drugačije.

Ako ne bude posebno dogovoreno, račune koje izda Izvršitelj, uključujući porez na dodanu vrijednost, ali bez ikakvoga odbitka ili oduzimanja troškova, treba platiti najkasnije u roku od 10 dana od primitka računa.

Izvršitelj će račune dostavljati u elektroničkom obliku (PDF format) i u papirnatom obliku ili u
odgovarajućem elektroničkom formatu sukladno propisima o elektroničkom poslovanju.

Dan primitka računa počinje teći od dana kada je Naručitelj račun primio, bilo u elektroničkom ili papirnatom obliku. Dan primitka računa u elektroničkom obliku smatra se dan kada je elektronička pošta zabilježena na poslužitelju Naručitelja.

Uvažavanje dogovorenih rokova plaćanja predstavlja važan uvjet za pružanje usluga Izvršitelja, odnosno izvršenje ugovora. Zbog nepoštovanja dogovorenih rokova i načina plaćanja Izvršitelj smije u roku od tjedan dana nakon pismenog upozorenja zaustaviti tekuće radove i odstupiti od ugovora.
Ako Naručitelj zakasni s plaćanjem, imaju se obračunati ugovorne zatezne kamate u visini zakonskih zateznih kamata.

Ako Naručitelj ne poštuje uvjete plaćanja ili su Izvršitelju poznate okolnosti čija posljedica jest (ili će biti) ozbiljno smanjenje platežne sposobnosti Naručitelja, Izvršitelj smije zahtijevati plaćanje unaprijed za još neizvršene usluge.

Uplate se izvršavaju jedino neposrednim plaćanjem Izvršitelju. Ako je otvoreno više potraživanja od Naručitelja, uplate Naručitelja svaki put zatvaraju najstarije potraživanje. Uvijek se najprije poravnavaju eventualni troškovi, zatim kamate i konačno glavno potraživanje.

Naručitelj smije kompenzirati obveze prema Izvršitelju samo dospjelim potraživanjima od Izvršitelja za koje on da suglasnost.

9. Zaštita podataka

Obje se ugovorne strane obvezuju da za vrijeme trajanja ugovornih odnosa bilo koje vrste ili nakon prekida njihove pravovaljanosti trećim osobama neće učiniti dostupnim podatke o sadržaju njihovih dogovora iz međusobnih ugovornih odnosa ni ikakve interne informacije ili podatke o suprotnoj ugovornoj strani s kojima bi bili upoznati na temelju suradnje.

10. Odštetna odgovornost

U sklopu zakonskih propisa Izvršitelj jamči za štetu ako Naručitelj dokaže da je Izvršitelj štetu prouzročio namjerno ili zbog grubog nemara. Izvršitelj ne odgovara ni za koji oblik posredne štete.

Eventualne zahtjeve za odštetom Naručitelj je dužan javiti Izvršitelju u roku od mjesec dana od dana saznanja za štetu, u protivnom Naručitelj gubi pravo na to da ih zahtijeva. Smatra se da su zahtjevi za odštetom, o kojima Naručitelj nije obavijestio Izvršitelja u roku od mjesec dana od dana kad su Naručitelju postali poznati, zastarjeli. U svakom slučaju odštetni zahtjevi koji nisu istaknuti prema Izvršitelju smatraju se zastarjelima u roku od 3 godine od nastanka štete.

11. Prestanak ugovornog odnosa

Ugovor sklopljen između Izvršitelja i Naručitelja može prestati i prije isteka vremena na koji je sklopljen, uslijed raskida, iz sljedećih razloga:

a)   Ako se bitno promijene okolnosti koje su postojale u vrijeme zaključenja ugovora, radi čega se ne može ostvariti svrha ugovora,
b)   Ako jedna ugovorna strana ne ispuni neku od obveza iz ovog ugovora,
c)   U slučaju više sile.

Ugovor ne može raskinuti ugovorna strana čijom krivnjom je nastao razlog za raskid ugovora. U slučaju raskida ugovora između Izvršitelja i Naručitelja, ugovorne strane će izmiriti svoje obveze nastale do dana raskida ugovora. Ako je do raskida ugovora došlo krivnjom jedne ugovorne strane, druga ugovorna strana ima pravo na naknadu štete po općim pravilima obveznog prava.

Ugovor može prestati i otkazom ugovora jedne od ugovornih strana. U slučaju otkaza ugovora, ugovorne strane sporazumno utvrđuju otkazni rok u trajanju ne kraćem od 30 dana, u kojem razdoblju su obje ugovorne strane dužne ispunjavati obveze iz ovog ugovora.

Ugovorne strane mogu međusobno otkazati ugovor jedna drugoj isključivo pisanim putem.

Otkazni rok počinje teći od dana kada je ugovorna strana kojoj je otkazan ugovor, primila otkaz elektroničkom poštom. Dan primitka otkaza ugovora smatra se dan kada je elektronička pošta zabilježena na poslužitelju ugovorne strane kojoj se otkazuje ugovor.

12. Način komuniciranja (komunikacije) između Izvršitelja i Naručitelja

Osnovni način komuniciranja temelji se na elektroničkom obliku komunikacije (e-pošta) što podrazumijeva obvezu Naručitelja da raspolaže s najmanje jednom e-mail adresom koju će koristiti u službenoj komunikaciji s Izvršiteljem.

Korištenje elektroničke pošte i drugih oblika elektroničke komunikacije ne isključuje mogućnost drugih oblika komuniciranja, uključivo i neposredni kontakt, kao i papirnati oblik dostave dokumenata.

Izvršitelj i Naručitelj su, unatoč rizicima, suglasni s upotrebom sredstava elektroničkog prijenosa podataka. Svaka strana je odgovorna za zaštitu vlastitih računalnih sustava te se obvezuje da će prije slanja podataka elektronskim putem primijeniti sve postupke antivirusne provjere sukladno aktualnom stanju tehnike.

Ni Naručitelj ni Izvršitelj ne odgovaraju za smetnje, štete, gubitak ili kašnjenja zbog elektroničkog prijenosa podataka ili oslanjanja na besprijekorni prijenos takvih informacija.

13. Mjesto ispunjavanja, mjesna nadležnost suda

Za sporove iz ovoga odnosa nadležan je stvarno nadležni sud Republike Hrvatske u Zagrebu.

Ako ne bude drukčije dogovoreno, između ugovornih strana vrijede isključivo pravila hrvatskog obveznog prava koja vrijede za ugovore u ovoj vrsti ugovornih odnosa, pa i onda ako se usluga izvršava u inozemstvu.

Opći uvjeti poslovanja vrijede od 01.06.2018. godine.

Adresa: Avenija Marina Držića 4, Zagreb
Tel: +385 1 6311 140
Fax: +385 1 6311 144
Radno vrijeme
Pon-Pet: 08:00 - 16:00 sati
Subota i nedjelja: zatvoreno
Pratite nas
Sva prava pridržana. | Powered by Video Marketing Hrvatska
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram